เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

17 ม.ค. 2556

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การศึกษาการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ


สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 

8 พ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวอธิติยา    สกุล ชุ่มชื่น
ชื่อเล่น ใหม่
เกิด พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม  2535  ปี วอก
กรุ๊ปเลือด B
คบ. 1 ชีววิทยา
รหัสนักศึกษา 554152020
คติ เกิดมาทั้งชีวิตนี้ต้องเอาดีให้ได้

Live Style สบายๆ ชอบธรรมชาติ รักการดูหนัง